පුජ්‍ය පාද උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන් පැවිදි වතට සපැමිණ සතලිස් වසරක් නිමිති කොටගෙන සිදු කල ගරු ගුණ පුජාව