Content

සිතුවිල්ල

තමන් විසින් සිදුකරනු ලබන සෑම ක්‍ර�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������යාවක්����� මෛත්‍�����ී සහගත සිතින් ක���රීම ඉතා මැනව���. සමහර විටක������� එය අත���ශ������න���ම කටු��� වුවත්, නැවත න���වතත් උත්සාහ කල යුත්තේත්, වීර්ය කල යුත්තේත් මෙත් සිතින් කටයුතු ���ිරීමටයි. ඉන් ඔබට මෙන���ම සමාජයට��� විපුල ප්‍රයෝජන ලබා�����ත හැකිවනු ඇත.

අප හ���ඳ බීජ වපුරන���නේ නම් හෝ වැපුරුවේ න�����් ඉන��� ඇත�����වන ඵල සාරවත් ���නු ඇත. එය අපගේ ශාස්තෲන් වහන්සේගේ ඉගැන���වීමයි.

ගුණදොස් �������ා විවේචන අනුනට ���������ා��� ක����� තමන් ���රන ක�������ර්ය����� මනාව වටහාගෙ���������, සිහිය පිහ���ටුව���, මනා නුවණක�����න් යුක්තව ස���දු ���ර�������්���ට ���ත���සාහ ගන්නේ ���ම් එ��� ලෞකික ම�����න���ම ලෝ���ෝ���්තර දියුණුවට��� �����������ග �������ා���න��� ඇත.

අවසාන වශයෙනුත් භාග��������වතුන����� වහන���සේගේ ඉගැන්වීම මතක් �������රමි – චේතනා හං භි���්කවේ �����ම්මං වදාමි – චේතනාවට අ���ුව විපාකය සිදුවනු ඇත

ජීවිතය��� නොයෙක���ත් වගකීම් උසුලන කාර්ය බහ���ල වූ ඔබ��� ඒ ���ියලු කටයුතු මැද මෛත්‍රිය නම්වූ ���්‍රහ්ම වි�����රණය වැඩීම සදහ���වූ වීර්ය ඉපදවීම ප���ණ�������ස මෙම �����ිතු���ි���්��� හේ�������� වෙවා…!

���ෙ�������������ු�����න��� සරණයි…!

2nd page
“බුද����� සසු��� වෙත ප�����මිණීම���න����� මට ස���දුවූ���ේ ���හපතක්මැයි. මේ පැමිණීම අයහපත් දෙයක් නම����� නො��������������. ���������තා ප���හ���දිල��� ���ෙස ක���ු�����ු පෙ�����්වා දෙන ���ද්ධ�������්�����ය තු��� යම් උතුම් ���ූ අම��� �����ිව���ක් �����ේ න�����් මම පත����� වුනෙ ��� උතුම් නිව���ටයි”

ප���ළ���න්දිවච්����� තෙරුන් ගේ ගාථා��� – 686 ථේරිගාථා

අ���ග������� අරම���ණ

තථාගත ධර්�����ය ���ා විනය බබල���්���ේ සංවෘ��� වූ වි��� ��������������වේ ���ිවෘත වූ ව�������������������ි
(ප���ිච්චන්න ස�����ත්�����ර��� / ���ං. නි. ) යන භාග්යවතුන් වහන්සේ ග��� දේශ����������� ප���රටු කොටගෙන මෙ�����ි අඩ���ගු ලිප��� සහ අන්තර්ගතයන් ���ිර්���ාණය කර ඇත. ඒ භාග්‍යවත් වූ, අරහත් වූ සම්මා සම්බුදු රජ���ණන් වහන්සේ ගේ ������‍රී මු���ින් දේශිත ශ්‍ර��� සද්ධර�����මය ප්‍රචලිත කිරී����� අපගේ ඒ���ායන අරමු������ි. මේ න���ස��� කිනම් හෝ ���ඩ���පාඩුව���් ද���ිත් නම් මෙත් සිතින් ඉවසා ව���ාරත්වා. ය���් පමණ���ින් ���ෝ ශ්‍රද්ධා, වීර���ය, ශ්‍�����ැත, ත්‍යා��� හා ප්‍ර���ා යන සේඛ බලයන් ව�������ඩි වන්නේ නම් ���පමණකි���්ම අ���ගේ ���රමුණ ඉ���ුවූ�����ා �����������න්නේය.

අන���ශ���ස���ා���

���ියලුම හ���මිකම් ���විරිණි

���දහම��� ගඟ���ල

ඒ භා���්�����ය���ත��� ���ූ �����ර���������ත����������� වූ ���ම්ම��� සම්�����ු���ු රජානණ් වහන්සේට මාගේ �������ම�����්���ා�����ය වේවා!
���තා ශාන්ත වූ���් ප්‍රනීත ���ූත් මන���ි���ා���ය නම් බුදුගුණ ���ෙන���හි කිරීමයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ �����ුණ සිහිකරන කල්හි සි��� ප්‍රමුදිත වෙයි. ශාන්ත භාව���ට පැමිණෙ�����ි. ස�����ත තුල පවතින ර���ග, ද්වේශ , මෝ��� යන කෙලෙ���් මදකට හෝ ත���නී ස්වභාවය���ට ප�����������් වෙයි. ඒ අසහාය මනුෂ්‍ය රත්නය ගැ��� අතීතයේත්, ���ර්තමා�����යේත����� මෙන්ම අනාගතයේත් ගුණ වැයෙනු ���ත මෙපමණකැයි ගු��� කි���ා අ���සන් ���ල න������ැකි, පුද පූජ��� ප�����ත�����ව��� අවසන් කල න���හැක��� එවැ���ි ���ාස්තෲන් ක���නෙකු අපහට ���ැබීම අ�����ග��� භ�����ග්‍යක් මය���.

“බ���ද්ධෝ පි බුද්දස්ස භාණ������්���ය වණ්ණං
කප්ප�����්පි චේ අඤ්ඤ මහා සමාන���
චී���ේත ක�����්පෝ චිරු හමන���තර���
වණ���ණේන චීය���ථ තථාග�����ස�����ස”

�����න���ව�����න් බ���දුන් වහන්සේ විසින් අනිකක් නොවද�����රමින් කල���පය මුලුල්ලේ ������ දහවල් දෙකෙ���ි නොනව���්ව��� බු���ුගුණ වදාලේ ද ���ීර්ඝ කා���යකින් කල���පය ගෙවී ය��� නමුදු බුදුග�����ණ වැදෑරීම අවස���් නොවන බව දක්���ා තිබේ.

සූ���ිසි මහ ගුණය – රේරුක���නේ ���න්දවි�����ල මහන���හිමි

ස���ලදායී ස������්‍���ය��� සඳහන් වෙනවා, සකලදායී කියන බ������රා���්මණ���ා ��������දු රජාන���් ���හ���්සේ���ෙන��� විමසනවා පුදුමයි, ඔබ ���හන්ස���ට ඇයි මෙතරම් මිනිසුන් මේ සලකන්නේ. ම���තරම��� යස ඉසුරු, ���ව භෝග සම්පත් ඔබ වහන්සේ ��� ලැබෙන්නේ කෙසේද? මට හිතාගන්න බැහැ ඇයි මේව���දි���ට ජ���තාව ���බ පසුපසින් පැමිණෙන්නේ කියල���. මේකට හේතුව කුම���්ද?

බු���ු රජානණ් වහන්සේ ���ෙලෙ��� එම ප���ණයට පිල���තුර��� දෙන���ා. මේ ලෝකයේ මිනිස්���ු මේ විද���ය��� මාහට පූ���ෝප���ාර ���ක���වන්නේ මාතුල ඇති සීලය ගැන ද���නගෙනයි. ඒ සුගත තථාගතයන් වහන්සේගේ ���ි���්වත් භ������ය කිසිම ම���ුෂ්‍යයෙකුට, දෙවියෙකුට, ���්‍රහ්මයෙකුට නොති���ුන සිල්වත් බ�����������. ඒක ��������ල පාරමිතාවක්. ඒක ඉතා ඉහල තත���වයකට දියු���ු වෙච්ච සිල්වත් බවක්. අපි හැම ව�����ටම ���ත්සා��� කල යුත්තේ අපගේ ���ාස්තෲ වූ ඒ සුගත තථාගතය���් වහ���්සේව අනුකරණය ක�����රීමටයි.

තව දුරටත් අප�����ේ ඒ සමිඳාණන් මෙ������ පව���නවා, ���ේ දෙවියන් සහිත ලෝකය��� මට ම��� විදියට සලකන්න��� ච�����ු���ාර්���ය ස�����්���ය ද���ශ������ම��� කල නිස����������. අ��� ��������වත් වන ලෝක����� ආ�����්ය ස���්‍��� හ���රකට සෘජු�������ම යට���්ව ���වතිනව��� දුක්��� සත���‍ය (දුක ගැන දේ�������නා කරල ති���ෙනවා). දුකට හේතු��� ගැන දේශනා කර��� තියෙනවා. දුක න�����ති ක���රීමේ මාර���ග��� ගැන දේශනා කරල තියෙනවා. දුක නැති ක���රීමේ මාර්ගය පි�����ිබඳ ���්‍ර���ිපදාව දේශ���ා කර��� තියෙනවා. න���වණැති මි���ිසු���් අත���තයේ මෙම සදාතනික ���ත්‍ය හතර අව���ෝ��� කලා. වර්���මානයේත්, අනාගතයේත් අවබෝධ කරාවි. නමුත් ��� සොයා ගැනීම සඳහ��� ආර්ය ���ර්යේෂණය ස���දුකලේ අපගේ භාග්���යවතුන් වහ���්ස���යි!

ඒ සඳහා අප බ�����දු ���මි������������ණන��� ���තා කට���ක ව���ත���, �������ුශ්ක��� වූත් ම�����ර්ගයක වැඩම කර���්���ට යෙද�����නා.

එ�����ැ���ි ව���ර්යය සම���පන්න වූ ශාස���තෲන් වහන්සේ කෙනෙක���ගේ ශ්‍රාවක���න් වීමට ලැබීම ���පග��� භාග්���යක් මයි. ඉතින් ��� බුදුර���ාණන් ���හන්සේට දිනපත��� පුද පූජා පැවත්වීමට සුදුසු වෙනවා. මෙහි���ී අත්නොහැර සිදුකලයුතු කරුණක් ත���බ���නව���. අපි ���ක ම���ක් බුද���රද���න්��� පූජා කලත් එය ස���දු කල යුත���තේ බුදුරජ���ණ�����් වහ���්සේගේ ගුණ සමුදාය සි���ි කරමිනුයි. වඩා වටින���නේ අතැති මල් ග���න නොව, ඔබ මල් ���ූජාව සඳහා සිත සක������ �����ති ���කාර������ි. �����ෙලෙස ඔබ එ��� මලක් හෝ ප���ජා කරමි���් බුදු ගු��� මෙනෙහි කරන්නේ න���් ඔ����� තුල වැඩ������්නේ බ���දුගුණ භ���වනා��� �����ෙ���ත් බුද්ධ���නුස්���තියයි.

���ුප්���බුද්ධං පබු���්���න්ති සදා ගෝ�������� සා���කා
යේසං දිවාච රත���තෝ��� නි���්චං බුද������ගත��� සති

���මෙක��� දවා���ට���් රා�����්‍රිය���ත් නිත�����ම බුද���ධානුස්සති භාවනා������ යෙද���න���ා නම්, ගෞතම බුදු සමි���ු���්���ේ ඒ ශ්‍රාව���යෝ හැම���ාම ඉතා ප්‍���බෝධමත්වයි පි�����ිදෙන්නේ.
ධම්ම පද�����

අප විසින��� සිදුකල ප�������න්‍යකර්මයන්

�����්‍රකාශන

ගෞත������� බුදු සසුනේ පිහිට ���බන ඔ�����ට ���තාමත් මෙත් සිත���න් ���හත ස�����හන් තිලි��� කිරීම සඳහා අපි කෘත���ේදී ව���ම���.

ක���තියේ නම
���ාධ්���ය

සතර සතිප���්ඨානය
බුද��� ගු���
සිංහල

පූජ්‍ය උඩ���වේ ���ම���මාලෝක හිමි
ආර්‍ය ශ්‍රාවිකාවක්

���බගේ ශ්‍ර���්ධා, වීර්ය, ශ්���රැත, ත්�����ය������ හා ප්‍රඥා �����ියුණුවේවා චතුරාර්��� සත්‍ය අවබෝධය පිණ���සම මෙම අන්����������්ගත������් හේත���වේවා.

���නියම ඉන්න එ���මයි ශ්���රේෂ්ඨ. ���ින් පවු විශ�����වාසය���් නැත��� අඥාන���ින��� සමග ආශ්‍රයක����� ���න�����ෑ. ���නියම �����න්���කොට ප���් කෙරෙන්නේ ���ැහ���. රැ������න��� වෙන් වෙච���ච මාතාංග හස්ත������ා රැලත් ���මග �����න්ට උත්සාහ���ක් ���ැත������, වනන්තර��� තනියම ������්නව වගේ ���න���යමයි ඉන���ට ඕනෙ.

කොසඹෑ නුව������ී පන්සිය�������ක් තෙරුන් උදෙසා ව���������න ලදී